Sethu bandhasana, posture du pont

Sethu bandhasana, posture du pont